• 0 342 317 33 01

Gaziantep Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi, çok yönlü bir eğitim anlayışını benimseyerek öğrencilerin ilgi, yetenek, yaratıcılık ve üretkenliklerini en üst düzeye taşımayı, yaratıcı, eleştirel, estetik ve işlevsel düşünebilme yetilerini harekete geçiren nitelikli bir sanat ve tasarım eğitimi vermeyi amaçlamaktadır.
 

Fakültemiz, medeniyetler beşiği olan ülkemizi, kültürel ve sanatsal alanlarda temsil edebilecek nitelikte, etik ve estetik değerlere sahip, sanatın ve tasarımın tüm alanlarını disiplinlerarası bir bakış açısıyla kavrayabilen, donanımlı, paylaşımcı, araştırmacı, özgün sanatçılar ve tasarımcılar yetiştirmeyi amaçlamaktadır. Bu bağlamda gelişen ve küreselleşen dünyanın gerektirdiklerini temel alarak yenilikçi ve teknoloji odaklı bir eğitim programı ve ortamı ile öğrencilerimize uzmanlık kazandırmak Bölümlerimizin başlıca amacıdır. Fakültemiz, üretken, geçmişin bilincinde, çağın gerektirdiklerinin farkında, sosyal bilinç sahibi, vatanına ve milletine gönülden bağlı, milli değerlerini koruyan, toplumsal kalkınmayı körükleyen, uzmanlık alanının varlıklarına vakıf olan ve gelişimi/değişimi için katkılar üreten, sorgulayan, araştıran, inceleyen, eleştirel ve yaratıcı düşünen, nitelikli bireyler ve güzel sanatlar ve tasarım alanında ürettikleri nitelikli eserlerle ulusal ve uluslararası düzeyde başarıyı hedefleyen sanatçı ve tasarımcı adayları yetiştirmeyi hedeflemektedir.
 

Gerek evrensel gerekse yerel düzeyde kültürel ve sanatsal değerleri içselleştirmenin yanı sıra bu değerlere olanaklar dahilinde katkı yapabilmek, Üniversitemizin diğer birimleri ve yerel veya yurtdışındaki diğer üniversiteler ile işbirliği içinde çalışarak, kent halkı ve tüm paydaşlar ile bütünleşmeyi sağlayıcı projeler, etkinlikler yapmak Fakültemizin nihai amacıdır.
 

Fakültemizin vizyonu, bölgesel, ulusal ve uluslararası düzeyde başarılı ve ses getiren, yetiştirdiği bireylerin gerek öğrenim hayatlarında gerekse mezuniyet sonrasında gösterdikleri çabalar ve yaptıkları faaliyetler doğrultusunda, bünyesinde bulunan sanat ve tasarım alanlarının gelişimi/değişimi için katkı sağlayan ve bu alanların diğer yaratıcı disiplinler ile etkileşimine aracılık eden bir birim olmaktır. Fakültemizin misyonu, çağdaş düşünebilen, hak ve hürriyetlerinin farkında, alanlarının teorik ve uygulamalı yönlerini üst düzeyde kavrayan ve bunu bireysel çalışmalarına entegre edebilen yaratıcı ve girişimci bireyler yetiştirmektir.
 

22.04.2009 tarihli Yükseköğretim Yürütme Kurulu Kararı gereği, Fotoğraf Bölümü, Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü, Geleneksel Türk El Sanatları Bölümü, Grafik Bölümü, Heykel Bölümü, Moda ve Tekstil Tasarımı Bölümü, Resim Bölümü, Sahne ve Gösteri Sanatları Bölümü, Seramik ve Cam Bölümü, Sinema ve Televizyon Bölümü olmak üzere Fakültemiz bünyesinde 10 bölüm açılmış, 2010-2011 Eğitim-Öğretim Yılında Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü ve Sinema ve Televizyon Bölümü ile eğitim öğretim faaliyetlerine başlanmıştır. 2013-2014 Eğitim-Öğretim Yılında Moda ve Tekstil Tasarım Bölümüne, 2014-2015 Eğitim-Öğretim Yılında Resim Bölümüne öğrenci alınarak aktif bölüm sayısı 4’e çıkarılmıştır.