• 0 342 317 33 01

Toplumsal Duyarlılık Projeleri, bir katılımcı demokrasi programı olmakla birlikte, bireylerin topluma karşı sorumluluklarını fark etmelerini, anlamalarını ve sorumluluklarını yerine getirmelerini sağlamak için tasarlanan projelerdir. Toplumsal Duyarlılık Projeleri ile bireyler, katılımcı demokrasi programının bir parçası olurken, katılımcı demokrasiyi öğrenir ve uygularlar. Bunu yaparken farklı kurum ve kuruluşlar ile işbirliği yaparlar. Böylece toplumda çözüm üreten farkındalık projeleri yoluyla kurumlar arası işbirlikleri de geliştirilir. Bireyler ayrıca, Toplumsal Duyarlılık Projelerini uygularken kendi insiyatiflerini alırlar ve projeleri takım çalışması esasıyla yürütürler.

Toplumsal Duyarlılık Projeleri ile amaçlarımız:

  • Üniversite ile toplum arasında bağları güçlendirmek, toplumsal konulara duyarlı ve toplumsal sorumluluk bilincine sahip öğrenciler yetiştirmek,
  • Toplumun güncel sorunlarını belirleme ve çözüm üretmeye yönelik projelerin hazırlanması,
  • Sosyal sorumluluk çerçevesinde çeşitli projelerde gönüllü olarak yer almanın teşvik edilmesi,
  • Topluma hizmet çalışmalarının fakülte ve yüksekokullarda uygulanmasına yönelik temel bilgi ve becerilerin kazandırılması olarak sayılabilir.

Ülkemiz bir yandan gelişmeye devam ederken, bir yandan da eğitimden sağlığa, çevreden dezavantajlı gruplara kadar birçok ihtiyaç ve sorunlarla ilgili çalışmalar yapmak durumunda kalmaktadır. Toplumsal Duyarlılık Projeleri ile tüm bu sorun ve ihtiyaçlara yönelik çözüm önerileri geliştirilmesi ve bu çözüm önerilerinin hayata geçirilmesi amaçlanır. Toplumsal Duyarlılık Projelerine katılan gençler bu sorunlara yönelik farkındalıklarını geliştirirler ve toplumda fark yaratırlar.

Toplumsal duyarlılık projelerinde gönüllü olarak yer almanın teşvik edilmesi Gaziantep Üniversitesi sosyal sorumluluk anlayışı gereğidir. Biz Gaziantep Üniversitesi olarak, toplumsal duyarlılık projeleri ile gençleri,

·         Takım çalışması yoluyla bireyler arası empati kurabilen,

·         Proje döngüsü yönetimi konusunda bilgi ve beceri sahibi,

·         İletişim ve organizasyon becerileri güçlü,

·         Sadece mevcut projelerde yer alan değil, kendi proje fikirlerini de geliştiren, çözüm önerileri sunan,

·         Sivil toplumun gücünü kavrayan,

·         Yaşadıkları çevreyi her yönüyle anlayabilen,

·          Toplumdaki farklılıkları çeşitlilik olarak gören gençler olarak yetiştirmeyi hedeflemekteyiz.

Gaziantep Üniversitesi Toplumsal Duyarlılık Projeleri Merkezi, üniversite öğrencileri arasında toplumsal sorunlara yönelik farkındalık yaratmak, sivil toplum bilincini arttırmak ve kurumlar arası işbirliklerini güçlendirmek amacıyla projeler üretmek için faaliyete geçmiştir.

Gaziantep Üniversitesimiz Senatosu’nun 29.09.2009 tarih ve 18 no’lu toplantısında alınan karara göre Gaziantep Üniversitesine kayıtlı bütün birinci sınıf öğrencileri bir Toplumsal Duyarlılık Projesinde (TDP) görev alacaklardır. Toplumsal Duyarlılık Projeleri birinci sınıf öğrencilerine yönelik zorunlu ders kapsamındadır.

Toplumsal Duyarlılık Projeleri dersi öğrencilerine, toplumun güncel sorunlarını belirleme ve çözüm üretmeye yönelik projeler hazırlama, bilimsel etkinliklerde yer alma ve katılma ile sosyal sorumluluk çerçevesinde çeşitli projelerde gönüllü olarak yer alma, toplumsal projelerinin uygulanmasına yönelik temel bilgi ve becerileri kazandırmayı amaçlar.

Projelerin uygulanması birinci yarıyılda proje hazırlığı, ikinci yarıyılda ise saha uygulaması şeklindedir. Dersin içeriği öğrencilerin kendi çevrelerine yönelik olarak hazırlayıp yürütecekleri sosyal sorumluluk projeleridir. Ders bütünüyle öğrencilerin katılımı, sivil toplum kuruluşları ile işbirliği, grup halinde yürütecekleri çalışmalar ve deneyimleri üzerine kurulmaktadır.

Birinci dönem içerisinde “proje hazırlığı” süreci kapsamında,

·         Proje döngüsü yönetiminin ve

·         Sorumluluk, gönüllülük ve takım çalışması konularında bilgilendirilmelerde bulunulması,

·         Proje konusu hakkında araştırma yapılması ve gerekli dokümanların hazırlanması

·         Projenin gerçekleştirilmesi için ilgili kamu kurum ve kuruluşlar ile görüşmelerin yapılması ve gerekli izinlerin alınması,

·         Proje adımlarının, süresinin, faaliyetlerinin belirlenmesi,

·         Proje danışman öğretim üyesi tarafından proje sözcüsü, proje fotoğrafçısı gibi görevlendirmelerin yapılmaktadır.

İkinci dönemde ise projelerin saha uygulamaları başlamaktadır. Proje başvuru formu resmi tarihi Toplumsal Duyarlılık Projeleri Merkezi tarafından tüm bölüm ve fakültelere resmi yazı ile bildirilmektedir. Uygulamak istediğiniz proje fikirlerinizi web sitemizde bulunan “proje başvuru formunu” doldurarak Toplumsal Duyarlılık Projeleri Merkezi’ne iletebilirsiniz.

Bütün öğretim üyeleri, öğretim görevlileri ve misafir öğretim görevlisi statüsündeki üniversite dışından uzmanlar toplumsal duyarlılık projesi önermeye davetlidir

TDP KOORDİNATÖRLÜĞÜ